İlkokul yıllarında kazanılan temel bilgi, beceri ve tutumlar öğrencilerimize hayatları boyunca eşlik ediyor. MER Koleji olarak bu gerçeğin bilinciyle öğrencilerimizi “öğrenmeyi öğrenen” bir birey olarak yetiştirebilmek ve öğrenme süreçlerinde öğrencimizin kendi sorumluluğunu almasını sağlamak adına eğitim öğretim faaliyetlerimize birçok farklı içerikle destek veriyoruz. İlkokulda öğrencilerimize bilişsel beceriler kazandırmanın yanında, onların toplumda etkili bir birey olmalarını sağlayacak beceri ve tutumları geliştirerek ana dilini doğru, akıcı ve etkili kullanma, yabancı dilde iletişim kurabilme, sayısal yetkinlikleri geliştirme, bireyler arası ilişkilerde yetkinlik ve problem çözme becerileri gibi yaşama dair kazanımlarını artıracak bir eğitim sistemi uyguluyoruz.

MER KOLEJİ ’nde öğrencilerimiz, topluma ve doğaya saygılı, değerlerini bilen ve koruyan, öğrenmeye meraklı, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yol alan, laik düşünceden ve demokrasiden ödün vermeyen bireyler olarak hayata hazırlanıyor.

Öğrencilerimizin gelişimini sürekli olarak desteklemek, potansiyellerinin zirvesine çıkmalarını sağlamak amacıyla, her öğrenci bir birey olarak ele alınır. Derslerimiz yaşam ile ilişkilendirilmek somut hale gelen bilgiler sayesinde kalıcı öğrenmeler gerçekleştiriliyor. Derslerin işlenme sürecinde öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınarak öğrencilerimizin aktif olarak derslere katılması sağlanıyor.

Hem akademik içeriklerimiz hem de sanatta, sporda, bilimde, sosyal ve kültürel alanlarda yaptığımız sosyal faaliyetlerimizde iç dünyasını, yaşam biçimini ve kurduğu ilişkileri daha iyi anlama olanağı bulan öğrencimiz, kazanmak istediği beceri ve davranışları grup ortamı içerisinde deneme şansı yakalıyor.
Kendini ifade edebileceği ortamlar yaratılarak sosyal kişiliği şekillenmesine katkı sağlanıyor. Bu sayede hayata karşı geliştirdikleri farklı bakış açılarıyla yaratıcı düşünebilen, çözüm üreten, inisiyatif alabilen ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişiyorlar.

Akademik çalışmaları destekleyen sosyal ve kültürel etkinliklerimiz öğrencilerimizin ilgilerini canlı, bilgilerini güncel, performanslarını yüksek tutarken bilişsel ve sosyal gelişimlerinde etkili ve kalıcı bir rol üstleniyor. Yürütülen sosyal sorumluluk projeleri de öğrencilerimizin başkalarının hayatlarını fark etmelerine ve duyarlı bireyler olmalarına katkı sağlıyor.
Dünya insanı olabilmek için evrensel dil niteliği taşıyan İngilizce dersi, öğrencilerimize anasınıfından itibaren Türk ve yabancı öğretmenler tarafından veriliyor. Öğrencilerimiz bu eğitim sürecinde, uluslararası platformda yapılan Cambridge sınavlarıyla da performanslarını gösterme imkanı yakalıyorlar.

YENİ NESİL EĞİTİM

BİLİME YOLCULUK

MER Koleji olarak öğrencilerimizi, 21.yüzyılın en büyük ihtiyaçlarından olan bilimsel yaklaşımın içine dahil etmeyi isteyen bir okuluz. Bu kapsamda ders içeriklerimizin pek çoğunda bilime dokunarak, bilimsel bakış açıları geliştirerek öğrencilerimize katkı sağlama gayesindeyiz. Bilime Yolculuk derslerinde sınıf seviyesine uygun olan deneyler yaparak fen bilimleri alanına hazırlık yapıyoruz. Bilimsel bakış açısı kazanan öğrenci bu sayede çevresindeki olayları analiz etmeyi öğreniyor. Bilimsel verinin önemini kavrıyor, verileri okumayı öğrenerek bu veriler ve deneylerden hareketle üretim aşamasına geçiyorlar.

ROBOTİK KODLAMA

Öğrencilerimiz Robotik Kodlama eğitimi sayesinde problem çözmeyi, analiz etmeyi öğrenir. Probleme yönelik alternatif çözümler üreterek en uygun çözümü seçmek ve seçilen çözümün adım adım kağıt üzerinde planlanması suretiyle bir yazılım geliştirme sürecinde kodlama öncesinde elde edilmesi gereken tüm kazanımları edinmiş olur.

STEM

Robotik Kodlama dersiyle 1. ve 2.sınıfta bilişimle üretim becerisi kazanan öğrencilerimiz 3. ve 4.sınıfta matematik ve fen dersinde edindikleri teorik bilgileri kodlama, 3D tasarım ve robotik çalışmalarıyla farklı branşlar arası anlayış içerisinde üretim ve tasarım faaliyetlerini yapmayı öğrenirler. Teknik becerilerini diğer branşlar ile harmanlayan öğrencilerimiz bu sayede, girişimci nesiller olarak hayata atılma fırsatı yakalar. Matematik, fen ve sosyal bilimler gibi bu alanlardaki bilgileri günlük hayatlarına transfer ederek bilgilerin gerçek yaşamdaki karşılıklarını keşfedebilmeleri ve problem çözme tekniklerinin/metotlarının geliştirilmesi, merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

ODAKLANMA EĞİTİMİ:

Konsantre olmak, bütün algı mekanizmalarının yapılan işe yönlendirilmesi, zihinsel kavrayışın en yüksek
noktaya çıkarılmasıdır.
Birçok alanda başarı ve başarısızlık arasındaki fark, konsantrasyona bağlıdır. İçinde yaşadığımız dönemde, dikkat dağınıklığının en yüksek noktaya çıkmış olması maruz kalınan bilgi bombardımanı nedeniyledir. Odaklanmak, geliştirilmesi mümkün olan bir yetkinliktir. Bir kez kazanıldığında ise ödülleri hayatımızın tamamını etkiler.
MER Koleji olarak öğrencilerimizin küçük yaşlarda bu beceriyi kazanmalarını sağlamak adına, ODAKLANMA eğitimi veriyoruz.

Eğitimin Konu Başlıkları

 • Konsantrasyonun Önemi
 • Konsantrasyon Neden ve Nasıl Bozulur?
 • Beyin Gücü ve İrade Gücü Konsantrasyon Problemleri Nasıl Çözülür?
 • Konsantrasyon Egzersizleri

YARATICI DÜŞÜNME TEKNİKLERİ VE İNOVASYON EĞİTİMİ

Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve İnovasyon eğitimi öğrencilerimizin yaratıcılık becerilerini geliştirmeyi ve inovasyona dair doğru bir bakış açısı elde etmelerini amaçlamaktadır. Yaratıcılık doğuştan gelen bir beceri iken, çevresel faktörler nedeni ile gelişimi kısıtlanmaktadır. Rekabetin yoğun yaşandığı iş hayatında ürettiğimiz fikirler doğrudan başarımızı etkileyerek bizi rakiplerimizden farklı kılan en önemli faktörlerdendir. Öğrencilerimiz yaratıcılığın aslında bir düşünme süreci olduğunu ve bazı bilinçli teknikler ile bunu kolayca ortaya çıkarabileceklerini öğrenirler.

Eğitimin Konu Başlıkları

 • Yenilik ve Yaratıcılık İlişkisi
 • Yaratıcı Düşünme Süreci Nasıl İşliyor? Yaratıcı Düşünme Teknikleri
 • İnovasyon Türleri Nelerdir?
 • Beynimiz bilgiyi nasıl işliyor ?
 • Bilinçli düşünme teknikleri ile yeni fikirleri nasıl üretebiliriz?
 • Sorunlara nasıl daha yaratıcı çözümler bulabiliriz?
 • İnovasyon örnekleri ve fikirlerin nasıl inovasyona dönüştüğü öğretilir.

ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

Başarılı bir iş hayatı ve kişisel hayat için zaman yönetimi son derece önemlidir. Herkesin eşit olarak sahip olduğu zaman kaynağını etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı öğrendiğiniz zaman hangi başarılar sizi bekliyor? Zaman insanlar için neden önemli? Zaman yönetilebilir mi? Bu ve bunun gibi daha birçok soruya cevap vermeyi amaçlayan bir eğitim imkanı sunuyoruz. Eğitim sayesinde öğrencilerimiz, 24 saati daha verimli kullanarak çalışmalarını ve planlarını daha verimli bir şekilde uygulamayı öğrenirler.

Eğitimin Konu Başlıkları

Meşgul olmak ve üretken olmak arasındaki fark, Önceden planlamanın nasıl yapılacağını,
Zamanı bölen şeylerle nasıl baş edileceğini, öğretmeyi amaçlamaktadır.

Kazanımlar

Zaman ve zaman yönetiminin kişideki önemini fark etmek Zaman algısı ile süreci yönetmek
Zaman engelleyicilerini fark etmek, baş etme yöntemleri geliştirmek Zaman yönetimi tekniklerini öğrenmek
Kişisel zaman yönetimi geliştirmek
Etkin ve verimli planlama ile uygulamaya geçmek

EKOLOJİ

MER Koleji öğrencileri Ekoloji dersi amaçları doğrultusunda çevreye duyarlı, doğaya saygılı, ekolojiyi merak eden ve sorgulayan, bütünü algılayabilen bireyler olarak yetişir.

ÇOCUK FELSEFESİ

Çocukların düşünme becerileri kazanmalarına erken yaşlarda başlanmalıdır. Mer Koleji olarak küçük yaşlarda bu zenginliği bünyesinde taşıyan çocuklarımızın dünyayı ve kendilerini keşfetme süreçlerine katkı sağlamak, geliştirmek, zihinsel becerilerini geliştirmeye katkı sağlamak adına her gün ilk dersin 15 dakikasında güne düşünerek başlamalarını sağlıyor, düşünme becerilerini geliştirerek ifade yeteneklerine katkı sağlıyoruz.

FİNANSAL OKURYAZARLIK

Öğrencinin finans, bütçe, istek, ihtiyaç gibi kavramları tanımasını sağlar. Bilinçli ve etkili karar vermelerini sağlayan beceri, tutum ve davranışları kazandırır.
Finansal okuryazarlık dersi, öğrencinin kendi bütçesini planlamasına katkıda bulunur. Parasını iyi yöneten bir birey olur. Finans sistemin işleyişini kavrar ve plaan yapma yeteneği gelişir. Güvenli bir geleceğe sahip olabilmesi, bireysel bağımsızlığını kazanabilmesi için ilk adımlar bu derste atılır.

DRAMA

Çağdaş eğitim yaklaşımında bireyi öğrenme sürecinde etkili kılan, yaparak ve yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayan, kendini gerçekleştirmesine ve yaratıcı, üretken bir birey olmasına, başkalarıyla olumlu, sosyal ilişkiler kurmasına kısaca tüm yönleriyle gelişmesine katkıda bulunan bir yöntem olan drama dersleriyle çocuğun doğuştan var olan yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Drama, çocukların kendini

özgürce ifade etmesinde, demokratik, hoşgörülü, bir kişilik geliştirmesinde, işbirliği yapabilmesinde ve kendini tanımasında oldukça etkili bir yöntemdir. Derslerimizde, hikaye oluşturma, rol yapma, doğaçlama gibi tekniklerle çocuklarımızın bütünsel gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

Çocuklarımıza, günümüz kent hayatında unutmuş oldukları oyun oynama yetisini yeniden hatırlatıyoruz. Çocukların bilgisayar oyunları dışında oyunlar oynayarak sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek, sanal hayattan uzak, gerçek hayat deneyimlerini edinen bireyler olarak büyümelerini teşvik ediyoruz.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Öğrencilerimizin çevresiyle uyumlu ve çevresine duyarlı, insanî değerleri benimseyen bireyler olarak bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal yönden gelişmelerine destek vermek amacıyla kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinde bulunmaktayız. Öğrencilerimizin kendilerini tanıması, ilgi ve yeteneklerinin farkında olmaları, olumlu davranış geliştirmeleri, zamanı etkili kullanmaları, verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri, iletişim ve problem çözme becerileri gibi konularda çalışmalar yapıyoruz. Tüm bu çalışmalar öğrenci-öğretmen-veli iş birliğiyle, süreç yönelimli, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla alanında uzman öğretmenlerimiz ve okulumuza düzenli olarak gelen Pedagogumuz tarafından yapılır.
Öğrenciyi tanımaya, anlamaya ve davranışlarını geliştirmeye yönelik planlanan bütün çalışmalar, tüm öğretmenlerimizle iş birliği içerisinde ve çözüm odaklı yürütülmektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin başlaması ile birlikte;

Oryantasyon haftasında, çocuklarımızın okula ve sınıfına uyum sağlamasına destek olunur.
Özgüven Gelişimi, Sorun Çözebilme, Etkili İletişim, Davranış Eğitimi, Sosyal Becerilerini Geliştirme, Ödev ve Sorumluluk Bilinci Oluşturabilme konularında çalışmalar yapılır.
Eğitsel ve bireysel rehberlik çalışmaları yürütülür. Bireysel ve grup öğrenci görüşmeleri yapılır.
Öğrencilerin gelişimleri izlenir.
İhtiyaca yönelik sınıf rehberlik etkinlikleri yapılır.
Öğrencilerin yaşlarına ve gereksinimlerine uygun test-envanter ve ölçme araçları uygulanır. Öğrencilerin ilgi, yetenek, akademik durumları izlenir. Gerekli yönlendirmelerde bulunulur.
Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimi desteklenir. Duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.
Ailelere, öğrencilere, öğretmenlere yönelik toplantı ve seminerler düzenlenir.

AKADEMİK GELİŞİM TAKİBİ

3. ve 4. sınıflarımızda yapılan deneme sınavlarından sonra velilerine bilgi verilir.
Yapılan deneme sınavları sonuçlarına göre öğrencinin yapamadığı soruların konu tekrarı eksik kazanım çalışmalarında yapılır. Böylece öğrencimiz bir sonraki sınava konuyu öğrenerek, eksiklerini gidermiş olarak girer. Bu da süreç içerisinden tam öğrenme gerçekleştirmesini sağlar.
Rehberlik birimi tarafından ayrıca öğrencilerimizin
Aile – arkadaş – öğretmen ilişkisi
Sınıf içi davranışları gelişim özellikleri dikkate alınarak takip edilir.
Veli bilgilendirme sistemi ile

Düzenli veli seminerleri
Bireysel veli görüşmeleri (belirli gün ve saatlerde) düzenlenerek öğrencimizin durumu velileriyle paylaşılır. Çünkü yaptığımız çalışmalar velilerimizle iletişim halinde ve işbirliği içerisinde daha etkili olmaktadır.

VELİ ATÖLYESİ ve PEDAGOG DESTEĞİ

Çocuklarımızın eğitim öğretim süreçlerinde okul aile iş birliği en önemli gündemimizdir. Çocuklarımızın ilk öğretmenleri olarak anne ve babanın rolü, onların gelişimleri ve yaşam serüvenlerinde yeri doldurulamaz bir etkiye sahiptir. Biz yetişkinler anne baba oluncaya kadar yoğun bir eğitim öğretim sürecinden geçiyoruz, bir meslek sahibi olmak için yıllarca okuyoruz; ancak anne babalığı çoğu zaman alaylı olarak yapıyoruz. Dolayısıyla çocukların bu kritik sürecinde velilerimizin yanında olarak, ortak paylaşımlarla ve iletişimle işbirlikçi bir yaklaşım sergileyerek çocuklarımızın gelişiminde çok daha etkin bir rol oynamamız gerektiğine inanıyoruz.
Mer Koleji İlkokulu’nda da ailelerimizi bilinçlendirmek, doğru bildikleri pek çok yanlıştan vazgeçirmek ve özellikle 0-6 yaş dönemi ile ilkokul döneminin çocuk gelişimindeki önemini anlatabilmek adına uygulamalı içeriklerle Veli Atölyeleri planlamaktayız. Öğrencinin akademik ve kişilik gelişimlerinde köklü değişiklikler yapabilmek hem çocukların hem de ailelerin düzenli ve sistemli eğitimleriyle mümkün olmaktadır.
Rehberlik Biriminin dışında okulumuza her ay düzenli periyotlarla gelen ve öğrencilerimizi gözlemleyip kriz durumlarında destek olan, müdahil olunması gereken bir süreçte öğrenci, öğretmen ve velilerimizi yönlendirmek suretiyle pek çok önemli paylaşımlarda bulunan PEDAGOGumuz, bu kritik dönemde çocuk eğitimindeki en büyük gücümüzdür. Veli Atölyelerinde de başrolde bulunarak profesyonel bir hizmet sunmaktadır.

İLETİŞİM TEMELİNDE YABANCI DİL PROGRAMI

Çocuklarımız Yabancı dili bir ders gibi değil, bir eğlence aracı gibi görmekte ve sevmektedirler. Anadil sürecimizi edindiğimiz şekilde, sadece İngilizce olarak anlatılan dersler ana dil seviyesinde İNGİLİZCE KONUŞAN öğrenciler yetiştirmek ana hedefimizdir.

Yabancı dil eğitim modelimiz yaşayarak öğrenme temeline dayanıyor ve anaokulundan itibaren eğitim sisteminin içinde yer alıyor. Öğrencilerimiz İngilizceyi anadillerinden sonra kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olacak şekilde öğreniyorlar. İlkokul 2. sınıftan itibaren Cambridge sınavlarına katılan öğrencilerimizin İngilizce yeterlilikleri uluslararası standartlardaki ölçme-değerlendirme araçlarıyla belgelendiriliyor. İkinci yabancı dil eğitiminde ise öğrencilerimiz 2. sınıftan itibaren İspanyolca ile tanışıyor.
Anasınıfı, 1, 2 ve 3. Sınıflarında İngilizce dil öğretimi bu yaş grubundaki öğrencilerin öğrenme stilleri, dikkat süreleri ve ilgi alanları göz önüne alınarak oyun, şarkı, tekerleme, öykü anlatımı, drama yoluyla eğlenirken öğrenme amaçlı gerçekleştiriliyor. Sistem ayrıca öğrencilerin metin ve resim arasında bağlantı kurabilmelerini, İngilizce kelimeleri doğru telaffuz edebilmelerini ve sıklıkla kullanılan anahtar kelimelerle tanışmalarını sağlıyor.

Okul öncesi 4 yaştan itibaren Mer Koleji’nde uygulanan yabancı dil eğitim programı, uluslararası müfredata uygun olup, öğrencilerimizin günlük etkinliklerin içinde yaşayarak öğrenmelerini hedefliyor. Öğrencilerimiz İngilizce dilbilgisi ve becerilerini Matematik ve Fen Bilgisi gibi diğer alanlarda da kullanmak suretiyle disiplinler arası ve iletişim odaklı pek çok etkinliğe dahil oluyorlar. Böylelikle bu alanlarda temel oluşturan terminolojiye hakim olurken anadilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini kavramaları sağlanıyor.
MER Koleji’ndeki ölçme-değerlendirme araçları öğrencilerimizin yaş özelliklerine uygun olarak 5 dil yetisini değerlendirebilmemize olanak tanımaktadır. Ayrıca haftalık çalışma programı ve verilen hafta sonu ödevleriyle öğrencilerimizin ev ortamındaki İngilizce kullanımlarını destekleyen kesintisiz bir İngilizce eğitimi imkânı sunuyoruz.
İngilizce eğitimi, anasınıfından başlayıp ilkokuldan itibaren de bir bütünlük içinde devam etmektedir.
Eğitim, güçlü akademik donanıma sahip, nitelikli ve deneyimli Türk ve yabancı öğretmenlerce gerçekleştirilmektedir.

Bizler de MER Koleji olarak 21. yüzyılda evrensel olan bir dili, öğrencilerimize gelecek yaşantıların da, gerek kariyer, gerek akademik alanlarda başarı sağlamaları için güçlü kadromuzla eğitim vermeye devam ediyoruz. Kadromuz alanında uzman, anadili İngilizce olan ülkelerde eğitim almış öğretmenler olarak sadece dil bilgisi ve telaffuz değil, ülkelerin kültürleri hakkında da bilgi veriyorlar. Derslerimizde dilde yaygın kullanımlar, Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasındaki bazı farklılıklardan bahsedip daha interaktif ve eğlenceli bir şekilde eğitime devam ediyoruz. Hedefimiz, öğrencilerimizin uluslararası bir dili severek kendilerini rahatça ifade edebilecek bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktır.
MER Koleji olarak, yabancı dil eğitimindeki “CLIL” (Content and Language Integrated Learning- İçerik ve dilin entegre olduğu öğrenim) yaklaşımı ile matematik, fen, sosyal bilimler, sanat gibi derslere ait bazı konu ve içerikleri İngilizce derslerine entegre ederek işliyoruz. Böylece ilkokuldan itibaren CLIL eğitim yaklaşımı ile yabancı dilin farklı alanlarda kullanarak öğrenimini sağlıyoruz.

İSPANYOLCA

Okulumuz Mer Kolejinde İspanyolca 2.yabancı dil olarak okutulmaktadır. İspanyolca Dünyada en çok konuşulan 2. dildir ve resmi olarak 20’yi aşkın ülkenin resmi dilidir. İspanya, Kolombiya, Arjantin, Küba gibi. Ayrıca gelişen yeni Dünyada, İngilizce’ ye artı olarak diğer bir yabancı dile sahip olan İspanyolca öğrencilerimizin geleceğini daha parlak bir hale getirecektir.
Temel stratejimiz İspanyolca’yı çocuklarımıza sevdirmektir. Üstelik, erken yaşlarda bir dil öğrenmek daima daha kolaydır. Metotlarımız aynı dili kullanarak dili öğrenmeyi içerir yani diğer bir deyişle derslerde İspanyolca’ yı kullanarak İspanyolca ’yı öğretmektir. Derslerimiz boyunca konuşma ,okuma, dinleme ve yazma gibi dil becerilerinin tümünü kullanarak pratik yapıyoruz.

Ayrıca öğrencilerimizin farklı kültürleri deneyimlemeleri ve yaşamalarını sağlamak için bu ülkelere seyahatler düzenliyoruz ve bu da öğrencilerin düşünce yapılarını ,kültür bilgisini ve dili geliştirmesine olanak sağlıyor.

 

SOSYAL ETKİNLİKLER VE KULÜP ÇALIŞMALARI

SATRANÇ

Satranç dersinde öğrenci zihinsel, duygusal ve bedensel kazanımlar yönünden desteklenir. Öğretilen kavramlar, tanımlar zihinsel kazanıma örnektir. Sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla duyuşsal davranışlar kazanmasına olanak sağlarız. Satranç dersinde paylaşma, hoşgörü, başkalarına karşı saygılı olmak, öğretmenlerini, vatanını sevmek, doğaya karşı duyarlı olmak gibi birçok davranışı öğretiriz.
Üzerinde durduğumuz en önemli konu centilmenliktir.
Bir hareketin nasıl yapılacağını öğrenmesi, satranç kurallarına uygun hamle yapması bedensel kazanıma örnektir.
İyi bir satranç sporcusu olmanın yanında, başkalarına saygılı, kendi yeteneklerini iyi bilen, kendine güvenen, sorumluluklarını bilen, kendisi ve çevresi ile barışık, olayları objektif değerlendirebilen, mutlu bireyler yetiştirmeyi amaçlarız.

Satranç oyununun yaşamın içinden çıkmış bir oyun olduğunu öğrencilerimize öğretir. Ders içinde verdiğimiz mesajların hayat içinde geçerli olduğunu öğretiriz.

 • Önce düşün sonra oyna Plan yap
 • Zamanı iyi kullan Durumu değerlendir Kurallara uy
 • Rakibine karşı saygılı ol gibi küçük mesajlar vererek hayatta karşısına çıkabilecek engelleri aşabileceği yöntemleri öğrenciye veririz.

Satranç hayatta hep var olmuş ve hep var olacak mücadelenin tahtaya yansımasıdır diyerek onu hayata en iyi şekilde hazırlamayı hedefleriz.

BEDEN EĞİTİMİ

MER Koleji İlkokulda öğrencilerimizin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişiliğe sahip bireyler olarak yetişmelerinde sporun ve beden eğitimi dersinin çok önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. İlkokul beden eğitimi derslerinde öğrencilerimizin zihin – beden bütünlüğünün gelişimine, sinir-kas ve eklem koordinasyonuna, yaşam boyu sporun sağlığa faydaları konusunda bilinçlendirilmelerine, iş birliği ve takım ruhu içerisinde hareket etme becerisini, kurallara göre davranma alışkanlığı kazanmalarına, güven duygusunu pekiştirmelerine yardımcı oluyoruz. Sporda başarının en temel şartının spor bilincinin küçük yaşta kazandırılması ve yeteneklerin keşfedilerek doğru yönlendirme ve eğitimlerle geliştirilmesidir. Bunun bilinci içinde öğrencilerimize spor yapma alışkanlığını ilkokul çağındayken kazandırmak için çalışıyor, beceri ve yetenekleri doğrultusunda onları çeşitli spor branşlarına ve okul takımlarına yönlendiriyoruz.
Öğrencilerimizin spor sayesinde kazandıkları disiplin, zorlukların üstesinden gelme becerisi, özgüven gibi nitelikleri eğitim ve sosyal hayatlarına da yansıtarak daha başarılı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

MÜZİK

Özel Mer Koleji İlkokulunda öğrencilerimizin sanat vizyonu gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi, eğitimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendirmeyi hedefliyoruz. Okulumuzda öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmelerini hedefliyoruz.

Özel Mer Koleji ilkokulunda Piyano Eğitimi büyük bir önem taşımaktadır. Psiko-motor hareket sisteminin kavranması açısından, ilkokul sürecinde temel olarak verilmesi planlanmıştır. Piyanoda oturuşun doğru bir şekilde gerçekleştirilip, ses çıkarma çalışmalarına geçilerek, oyun ve tasvir süreçlerini de kullanılması ve iki eli bağımsız hareket ettirebilme yeteneğini geliştirme çalışmaları şeklinde oluşturulmaktadır.
Sonraları da; ezgiler oluşturabilme, notaları adım adım hem sol anahtarında, hem de fa anahtarında tanıma ve piyano üzerinde yerlerini bulabilme çalışmaları ile beraber, iki elin tutuş ve kuvvet uygulama çalışmalarını tasvirlerle öğrenme süreçleri ile devam etmesi düşünülmektedir.

Mer Koleji İlkokulunda müziğe başlangıç süreçlerinde verilebilecek bir diğer enstrüman olan GİTAR çalgısıyla da öğrencilerimizin konsantrasyon becerilerinin artması, işitsel ve sözel becerilerinin gelişmesi, ince motor becerileri kazanma, hafıza ve dikkat gelişimi, stres düzeyini düşürme, sosyalleşme, kendini ifade etme becerilerinin geliştirmesi beklenmektedir.

GÖRSEL SANATLAR

Mer Koleji olarak İlkokul seviyesindeki öğrencilerimizin bilişsel, psiko motor ve yaratıcılık yönlerini gelişmesini sanat dersleri ile desteklemekteyiz. Onların hayallerini atölyelerimizde çeşitli materyaller ile iki boyutlu ya da çevre bilinci ile gerçekleştirdiğimiz atık malzemeler ile etkinlikler yapmaktayız.
Öğrencilerimiz her daim atölyelerimizde kendilerine ait ya da ortak malzemeler ile hayal güçleri
doğrultusunda resim yaparak hem eğlenmekte hem de sanatsal yönden eğitilmektelerdir.
Okulumuzda ayrıca ilkokul seviyesindeki öğrencilerimize geçmişten günümüze sanat akımları yabancı ya da ülkemizde yetişen sanatçılardan örnekler vererek onlara sanat bilincini aşılamaktayız. Mer Koleji öğrencilerimiz ünlü ressamların eserlerini inceleyerek eserlerden esinlenerek kendi çalışmalarını oluşturarak onların fırça darbelerini ve renk bilgilerini kullanarak hem o dönem hakkında bilgi sahibi olmaktalar hem de renkler hakkında fikir yürütme olanağı kazanmaktalar.
Günümüzde İnovasyon, yaratıcılık ve hayal etme becerilerini görsel sanatlar atölyelerimizde hafta sonu kulp çalışmalarımız ile desteklemekteyiz. Teknoloji ve tasarım kulübü adı altında öğrencilerimizle atık materyallerden ya da farklı malzemeler kullanarak kendi fikirleri doğrultusunda ihtiyaçlarına çözüm odaklı farkı tasarımlar yapmaktalar.