MER KOLEJİ ORTAOKUL EĞİTİM SİSTEMİ

 

MER Ortaokulu, eğitim programı kapsamında, 5.sınıftan itibaren öğrencilerimiz bilişsel, duygusal ve fiziksel özellikleri ile çok yönlü olarak ele alır. Gelişimleri için gerekli tüm eğitim, öğretim ve rehberlik çalışmalarını planlar ve uygular.
Ortaokıul süresince öğrencilerimizin İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil olarak İspanyolcayı da etkin şekilde öğrenmelerini amaçlıyoruz.
Ortaokulda öğrencilerimize okuduğunu anlama, matematik ve fen bilimleri başta olmak üzere temel becerilere ek olarak en az bir spor ve sanat dalında yetkin olacakları özgün öğrenme ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki farklı alanlardaki öğrenmeler birbirini destekliyor.

MER Okulları olarak güçlü ve köklü bir eğitimci kadronun sağladığı avantajları öğrencilerimizin merkezi sınavlara hazırlanmasındaki tecrübelerimize dayanarak yaptığımız takviyelerle hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Günlük 8 saat, haftalık 40 saatlik geniş içerikli ve dinamik ders programına ek olarak 5 gün boyunca okul çıkışlarında +1 saat yapılan eksik kazanım çalışmalarıyla öğrencilerimizin her birinin akademik performanslarının en üst seviyesine ulaşmalarını hedefliyoruz.

 

Akademik Çalışmalarımızda ortaokulda 4 yıllık eğitim programımız bir zincirin halkası gibi birbirine bağlıdır ve her sene bir önceki yılı temele alarak ilerler. 5.sınıf Temel Kazanım sınıfı, 6. Sınıf Sosyal Kazanım sınıfıdır. 5. ve 6.sınıfta LGS’nin temelleri atılır; bu dönem proje, etkinlik, eğitim programları ve kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerinin keşfedildiği, sosyalleşmelerinin güçlendiği, liderlik, yaratıcılık ve özgüven duygularının beslendiği, mesleki açıdan kendilerini ve meslekleri tanıyarak hedeflerine yönelmeye başladıkları bir dönemdir. 7.sınıftan itibaren ise öğrencilerimiz, kendi alan derslerine yönelik yoğun bir akademik program takip ederek LGS’ye hazırlanırlar. 7-8.sınıfta okul 6 gündür. Yoğun ders saatlerine ek olarak bire bir veya küçük gruplar halinde yapılan eksik kazanım çalışmaları ile öğrencilerimiz akademik olarak desteklenir. Ağustos ayı itibariyle başladığımız LGS Yaz Kampı ile Sömestr Kış Kampı programlarımız ve Ara Tatil LGS Kamplarımız akademik süreçlerimizin yoğunlaştırılmış programları arasındadır.

Eğitim sistemimizi kurgularken şu anki neslin ana ihtiyaçlarının farkındayız. Gerçek yaşantıyla ilişkilendirerek üretilen projeler, uygulamalarla desteklenen disiplinler arası içerikler, sosyal sorumluluk projeleri, TÜBİTAK, Uluslararası projeler, kulüp çalışmaları, sunum görevlendirmeleri vb. çalışmalarla bilgi ve öğrenme ortamlarını tasarladığımız öğrencilerimiz; gönüllülük esasıyla ve heyecanla ortaya koydukları pek çok proje, ürün, eser sayesinde üretime katkı sağlıyor; özgüvenlerini geliştirerek ilgi ve yeteneklerini keşfetme, bütünsel gelişimlerine katkı sağlama yolunda dev adımlar atıyorlar.

Mer Koleji olarak “yaparak yaşayarak öğrenme” anlayışını sistemleştirip başarıyı “Eğitim hayattır.” cümlesiyle tanımlıyoruz. Öğrencilerimizi sadece akademik anlamda değil her alanda donatıp hayata hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Bunun planlamasını yaparken de öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini göz önünde bulunduruyoruz.

11-14 yaş aralığında öğrencilerin ilgi alanlarının sürekli değiştiği göz önünde bulundurulduğunda bu dönemde öğrencilere zengin yaşantılar sunulmalıdır ki öğrenci öz benliğini ve kendinde var olan gücü keşfedebilsin. İşte bunun için öğrencilerimizi hem akademik yönden hem de sosyal gelişimleri yönünden geliştirerek hayata hazırlarken, bütünsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla her bir grubun içinde bulundukları gelişim dönemi özelliklerine göre fark yaratan derslerle akademik içeriklerimizi zenginleştiriyoruz. AKIL OYUNLARI, MEDYA OKURYAZARLIĞI, YARATICI DÜŞÜNME VE İNOVASYON, ZAMAN YÖNETİMİ, DUYGUSAL ZEKA, BEDEN DİLİ VE ETKİLİ İLETİŞİM, KONSANTRASYON EĞİTİMİ,
SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ vb. öğrencilerimizin bütünsel gelişimlerine de destek sağlayacak derslerle, öğrencilerimizin kendilerini keşfedip kendisiyle ilgili gerçek bir fikre sahip olabilmesi, tercihlerini ve hayata bakışını netleştirebilmesi için geniş bir yelpazeye sahip olan bir yenilikçi dersleri kurguladık.
Bu sayede öğrencilerimizin hem akademik başarılarını artırmayı hem de onları donanımlı bireyler haline getirmeyi hedefliyoruz.

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim süreçlerinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarını ve gizli güçlerini en uygun şekilde kullanmalarını ve geliştirmelerini sağlamaya yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİMİZİN HEDEFLERİ

Bireysel farklılıklara saygı göstererek, gizlilik ilkesi çerçevesinde her öğrenciye eşit hizmet vermek, Öğrencilerin sorunlarını çözebilecek davranışlar geliştirmeleri için kendilerini tanımalarını sağlamak, Öğrencilerin doğru karar veren bireyler olarak yetişmeleri için olumlu davranış kazanmalarına yardımcı olmak,
Okul-aile-öğrenci arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir biçimde oluşturmak,
Öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini fark ederek mesleki yönelim bilinçlerini geliştirmek,
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumlu
olmak,
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik ilkesini esas almak,

Bu hedefler doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimlerimiz;

Okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlar,
Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında eğitim danışmanlarına rehberlik eder.
Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini
yürütür.
Okula yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceleyerek eğitim danışmanlarıyla iş birliği içinde değerlendirmelerde bulunur, öğrencilerin oryantasyon süreçlerinde sınıf arkadaşlarına ve okula kısa sürede uyum sağlamasına yönelik rehberlik çalışmalarını yürütür.
Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda proje ve kulüp çalışmalarına yöneltilmesi konusunda branş öğretmenleriyle ve öğrencinin eğitim danışmanıyla iş birliği yapar.
Ders çalışma becerileri ve verimli ders çalışma yolları, Ders çalışma programı hazırlama, Öğrenme teknik ve yöntemleri konularında öğrencileri bilgilendirir. Motivasyon konularında çeşitli bilgilendirme toplantıları, bireysel ve grup rehberlik etkinlikleri yapar.

Ailelere, öğrencilere, öğretmenlere ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanlarına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler.
Ölçme Değerlendirme servisinden alınan sonuçlara göre öğrencilerin başarı durumunu değerlendirir. Öğrencinin başarı grafiği doğrultusunda veli ve eğitim danışmanı ile görüşmeler yaparak eksik kazanım çalışmaları planlar ve takip eder.
Öğrencilere yönelik uygulanacak test, envanter, ölçek, anket uygulamalarını eğitim danışmanı öğretmenlerle iş birliği içinde yapar, sonuçları değerlendirir, öğrenci ve veliyle paylaşarak gerekli çalışmaları yürütür.
Öğrencilerin meslekler ve kendini tanıma aşamasında karar verme becerilerinin geliştirilmesine ve
mesleki hedefler belirlemelerine yardımcı olur,
Kendi ihtiyaçları ile çevrenin kendine sunduğu olanakları birleştirme becerisi geliştirerek çevresi ile sağlıklı uyum konularında yardımcı olma,
Problem çözme ve etkili iletişim konusunda bilgilendirmeler yapar.

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Mer Koleji’nde uygulanan Eğitim Danışmanlığı Sistemi sayesinde öğrencilerimizin akademik başarı grafiği, aile–arkadaş–öğretmen ilişkileri, okuldaki ve sınıf içindeki davranışları Okul Rehber Öğretmenlerimizin gözlem ve desteğinin dışında branş öğretmenlerimiz tarafından da takip edilir.

Eğitim Danışmanlarımız, MER KOLEJİ Eğitim Danışmanlığı Sisteminin işletilmesinde Okul Yönetimi ve Rehberlik Birimiyle ortaklaşa bir çalışma içindedir. Dersine girdiği sınıflardan, idealde en fazla 12 öğrenci olmak şartıyla, Okul Müdürü ve Rehberlik biriminin ortak kararıyla belirlenmiş olan öğrencilere Danışmanlık yapar.
Eğitim Danışmanlığı sistemi ile tüm Danışman Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek adına, Okul Rehber Öğretmenlerimizle birlikte tüm yıl boyunca öğrencilerimizin genel davranışlarını ve akademik performanslarını yakından takip etmektedirler. Bunu yaparken aile iş birliğini de sağlayarak veli-okul yönetimi-rehberlik birimi ortak desteği ile öğrencilerimiz ile düzenli görüşmeler yaparak öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmalarında onlara danışmanlık yaparlar.
MER KOLEJİ Eğitim Danışmanlığı Sisteminin temelinde gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak öğrencilerimizin performanslarını en üst seviyeye çıkarmak amaçlanır.
MER KOLEJİ olarak öğrencilerimizin hem akademik hem sosyal yönden sıkı bir şekilde takibinin yapılmasını sağlayan Eğitim Danışmanlığı Sistemi kapsamında klasik veli toplantılarının yerine farklı bir uygulama olan “Öğrenci Değerlendirme Toplantıları” yapılmaktadır. Öğrenci değerlendirme toplantılarında Eğitim danışmanlarımız, veli ve öğrenci ile bir araya gelmekte ve öğrencinin akademik ve sosyal durumunu değerlendirmektedirler. Bir dönemde 4, yılda toplam 8 defa yapılan Öğrenci Değerlendirme Toplantılarının her dönemde bir tanesi genel veli toplantısı şeklinde yapılmaktadır. Genel yapılan Öğrenci Değerlendirme Toplantısı’nda velimiz, sadece Eğitim Danışmanı ile değil, öğrencinin dersine giren tüm branş öğretmenleriyle bire bir ve özel olarak görüşmek suretiyle öğrencinin hakkında detaylı bilgi almakta, öğretmenlerin desteğiyle gerekli planlamaları yapma imkanına sahip olmaktadır.

VELİ ATÖLYESİ

Çocuklarımızın eğitim öğretim süreçlerinde okul aile iş birliği en önemli gündemimizdir. Çocuklarımızın ilk öğretmenleri olarak anne ve babanın rolü, onların gelişimleri ve yaşam serüvenlerinde yeri doldurulamaz bir etkiye sahiptir. Biz yetişkinler anne baba oluncaya kadar yoğun bir eğitim öğretim sürecinden geçiyoruz, bir meslek sahibi olmak için yıllarca okuyoruz; ancak anne babalığı çoğu zaman alaylı olarak yapıyoruz. Dolayısıyla çocukların bu kritik sürecinde velilerimizin yanında olarak, ortak paylaşımlarla ve

iletişimle işbirlikçi bir yaklaşım sergileyerek çocuklarımızın gelişiminde çok daha etkin bir rol oynamamız gerektiğine inanıyoruz.

Mer Koleji İlkokulu’nda da ailelerimizi bilinçlendirmek, doğru bildikleri pek çok yanlıştan vazgeçirmek ve özellikle 11-14 yaş dönemi ile ilkokul döneminin çocuk gelişimindeki önemini anlatabilmek adına uygulamalı içeriklerle Veli Atölyeleri planlamaktayız. Öğrencinin akademik ve kişilik gelişimlerinde köklü değişiklikler yapabilmek hem çocukların hem de ailelerin düzenli ve sistemli eğitimleriyle mümkün olmaktadır.

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Yabancı dil eğitim modelimiz yaşayarak öğrenme temeline dayanıyor ve öğrencilerimiz İngilizceyi anadillerinden sonra kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olacak şekilde öğreniyorlar. 5. sınıftan itibaren Cambridge sınavlarına katılan öğrencilerimizin İngilizce yeterlilikleri uluslararası standartlardaki ölçme – değerlendirme araçlarıyla belgelendiriliyor. İkinci yabancı dil eğitiminde ise öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren İspanyolca eğitimine başlıyor. Dünyada 19 ülkenin ana dili olan İspanyolcayı dünyada 600 milyona yakın kişi konuşuyor. İngilizceden sonra en yaygın dil olarak bilinen İspanyolca dünyada en çok kullanılan 3. yabancı dildir.

Mer Koleji’nde uygulanan yoğun yabancı dil eğitim programı, uluslararası müfredata uygun olup, öğrencilerimizin günlük etkinliklerin içinde yaşayarak öğrenmelerini hedefliyor. Öğrencilerimiz İngilizce dilbilgisi ve becerilerini Matematik ve Fen Bilgisi gibi diğer alanlarda da kullanmak suretiyle disiplinler arası ve iletişim odaklı pek çok etkinliğe dahil oluyorlar.

Böylelikle bu alanlarda temel oluşturan terminolojiye hakim olurken anadilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini kavramaları sağlanıyor. 5. sınıftan itibaren bir bütünlük içinde devam eden İngilizce eğitimi, akademik donanıma sahip, nitelikli ve deneyimli Türk ve yabancı öğretmenlerce gerçekleştirilmektedir.

MER Koleji öğrencileri, erken yaşlarda başlayan dil eğitimi sayesinde iletişim odaklı deneyimlerle yabancı dilde kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. Uygulama odaklı eğitim anlayışı benimsenerek hazırlanmış uluslararası standartlardaki akademik müfredat ile dil eğitimi alan öğrencilerimiz, dünya vatandaşı özelliklerine sahip, uluslararası platformlarda kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişiyorlar.
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Eğitim Programı 5.sınıfta 20 saat, 6.sınıfta 14 saat, 7.sınıfta 12 saat, 8.sınıfta
ise 7 saat (LGS – MEB kazanımları) şeklinde uygulanıyor.

MER Koleji’ndeki ölçme-değerlendirme araçları öğrencilerimizin yaş özelliklerine uygun olarak 5 dil yetisini değerlendirebilmemize olanak tanımaktadır. Ayrıca haftalık çalışma programı ve verilen hafta sonu ödevleriyle öğrencilerimizin ev ortamındaki İngilizce kullanımlarını destekleyen kesintisiz bir İngilizce eğitimi imkânı sunuyoruz.

KULÜP ÇALIŞMALARI

Öğrencide güven ve sorumluluk duygusu oluşturmak, ilgi alanlarını keşfetmesini sağlamak ve ona uygun beceriler kazandırmak amacıyla bilimsel, sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapıldığı KULÜP ÇALIŞMALARI, Mer Koleji’nin en önemli parçalarından biridir.

İlgi ve yeteneklerin oluşumu, sosyalleşme ve yaratıcılık becerilerinin kritik dönem özelliği olan 11-14 yaş döneminde öğrencilere zengin yaşantılar sunulmalıdır. Öğrenci bu sayede pek çok şeyi dener ve bu denemeler sonrasında elinde kalan ise onun kişiliğini oluşturur.
Her cumartesi günü saat 09.00-13.00 arasında yapılan kulüp çalışmalarımız ile bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimizi geleceğe ve hayata hazırlama konusundaki iddiamızı ortaya koyuyoruz.

  • Robotik Kodlama Tiyatro
  • Drama
  • Halk Oyunları Buz Pateni Gitar
  • Piyano
  • Teknoloji Tasarım
  • Satranç Yüzme Futbol Basketbol Tekvando Masa Tenisi Sinema
  • Değerler Eğitimi
  • Dil Kulübü
    Branşların da öğrenci talepleri doğrultusunda oluşturulan kulüp çalışmalarımız sayesinde, her öğrencimizin hem kendini keşfetmesini hem de okula heyecan duyarak gelmesini sağlayarak başarılı olabileceği alanlar yaratıyoruz. Farklı alanlardaki başarı, öğrencinin akademik gelişimine ve motivasyonuna da büyük bir katkı sağlıyor.
    Cumartesi günleri saat 09.00’da okulda olan öğrenci, saat 13.00’e kadar kendi seçimiyle belirlediği 4 farklı kulüp çalışmasına dahil olmak suretiyle ilgi ve yetenek alanlarını ortaya koyabileceği zengin bir alan bulabilmektedir.

 

TEKNOLOJİK EĞİTİM ALANLARIMIZ

21.yy eğitim ve iş alanlarının olmazsa olmazı olan bilişim teknolojileri bilgisayar kullanımı, internet kullanımı, bilgisayar bağımlılığı ve etik değerlerimizin üzerinde durarak hem teknolojiyi takip eden hem de sağlıklı bireyler yetiştirmek için okulumuzda öğretilmektedir. “Nasıl dijital vatandaş olmalıyız, bilgisayarı nasıl kullanmalıyız, hangi kurallara uymalıyız” gibi bu sorulara da cevap vermektedir. Ayrıca her mesleğin içinde bulunan ofis programlarının temellerini öğrenip animasyon programlarıyla hem eğlenip hem öğrenmeyi de amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra çağımızın gereği olan yazılım da bu disiplinin içeriğindedir. Yazılım yaş aralığına uygun çeşitli kodlama dilleriyle yazılmış program, oyun ve web sitesi gibi uygulamaları oluşturmak için kullanılan ayrı bir disiplindir.
Çocuklar doğar doğmaz teknoloji ile tanışmakta cep telefonu, bilgisayar ve tablet vasıtasıyla da teknoloji ile sürekli olarak temas etmektedirler. Onları teknolojiden uzak tutmanın mümkün olmadığı böylesi bir zaman diliminde Kodlama Robotik dersleri ve çalışmaları sayesinde teknolojiyi nasıl daha etkili ve kararlı bir şekilde kullanması gerektiğini bilen, tüketici olmaktan çıkıp üretici konumuna gelmelerini hedefleyen bir nesil yetiştirmek ana hedeflerimizden biri. Geleceği, teknolojiyi kullanan değil, onu geliştiren ülkeler şekillendirecektir. Biz de bu bilinçle bilişimdeki insan kaynağını geliştirmek, çocukların programlama ve analitik düşünme, algoritmik düşünme yeteneklerini geliştirmenin peşindeyiz.
Kodlama Robotik derslerimizi Bilgisayar Laboratuvarımızda hem sunum yoluyla hem de yaparak yaşayarak öğrenme yöntemleriyle işlemekteyiz. Her öğrencimiz bir bilgisayarı kullanacak şekilde derslerimiz işlenmektedir.
21.yüzyıl müfredatlarında en önemli bilgi yapısı, interdisipliner ve multidisipliner yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlara en uygun uygulamalar:

STEM: Science (fen), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Math (matematik) becerilerinin birleşmesi ile oluşturulmuştur bir eğitim modelidir.
STEM eğitimi, öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakmasını, bütüncül bir eğitim yaklaşımıyla bilgi ve beceri kazanmasını hedefler.
STEM öğrencinin fen ve matematik derslerinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birleştirerek kullanması amacıyla oluşmuş bir yaklaşımdır.
STEM çalışmalarında; fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği kullanarak özgün tasarımlar ile proje üretilmekte ve uygulama yapılmaktadır.

Bunu sağlarken öğrencilerimize öğrendikleri bilgilerin hayatta bir karşılığı olduğunu vurguluyor, karşılaştığı problemlere karşı çözüm sunmalarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini destekliyoruz.

Kodlama Robotik Kulübü
Robotik, makine ve kontrol sistemlerini, bilgisayar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü kapsayan ortak bir çalışma alanıdır.
Mekanizmaların tasarımı, kontrol edilebilmeleri için yapılarına elektronik donanımların eklenmesi, dijital ortamda kontrollerinin sağlanması ve belirli ortamlarda belirli koşullara göre çalışmaları baz alındığında bu alan makine, mekatronik, bilgisayar, yazılım, kontrol ve otomasyon, uzay ve havacılık, elektrik- elektronik gibi birçok mühendislik disiplinini bir arada toplamaktadır.
Robotik, elektronik ve kodlama bilimlerinin ortak çalışmasıyla bir ürün ortaya koyan eğlenceli, el becerisini geliştiren, temel elektronik bilgisi kazandıran, lehim gibi ince motor hareketlerini destekleyen bir kulüptür. Endüstri alanında ve eğlence alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Aktif olarak çalışan kulübümüzde öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesi amaçlanmıştır. Kodlama ile birlikte bir bütün oluşturan robotik kulübümüzde farklı robotları yapmak için bir araya geliyoruz.
Kulübümüz “Arduino” üzerine kurulmuş olup, yazılım dili olarak 2 farklı dil kullanmaktayız. İlk öğrenen öğrencilerimiz için “Scratch”, tecrübeli öğrenciler içinse “C” tabanlı kodlama dili kullanmaktayız.
Kulübümüzde sadece robotlar değil, çeşitli projeler içinde kodlar ve sistemler kullanmaktayız. Öğrenci projelerine bilim fuarlarına robotik etkinlikleriyle destek vermekteyiz.

Proje Tabanlı Öğrenme: MER Koleji olarak öğrencilerimizi bilimsel aşamada yardımcı olmayı, onları bilimin içine katmayı isteyen bir okuluz. Bilimsel araştırma yapma potansiyeline sahip öğrencilerimizi, bu yolda teşvik ederek özendirmek suretiyle 5. ve 6.sınıflarda tüm öğrencilerimiz her sene en az bir tane proje hazırlayarak bu sürece ortak olur. 1.dönemin sonuna doğru projelerini belirleyen öğrencilerimiz, uzun süren çalışmalarının ardından yıl sonunda yapılan Bilim Şenliği’nde projelerini sunma imkanına sahip olurlar. Ayrıca TÜBİTAK ve diğer ulusal/uluslararası pek çok yarışmaya katılarak deneyim elde ederler.
Proje hazırlama sürecinde elde edilen bilimsel kazanımların öneminin farkındayız. Bu yolda harcanan emeğin, bilime olan ilginin artmasına ve öğrencilerimizin geleceği için büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Akademik çalışmalarının yanında öğrenci, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir projeye dahil edildiğinde kendini değerli ve güçlü hissediyor, özgüveni pekişiyor, başarı duygusu ve hazzını yaşıyor. Sonra daha da ileriye gidebilmek, kendini geliştirmek adına “Ben başka ne yapabilirim” diyor ve merakının peşinden giderek öğrenmeyi öğrendiği bir sürecin içine giriyor. İşte MER KOLEJİ olarak öğrencinin proje sürecine dahil edilmesinin mantığı bu.