MER KOLEJİ ANAOKULU

Hayatımız boyunca edindiğimiz davranış biçimlerinin yaklaşık %70’ini 0-6 yaş, yani okul öncesi dönemde kazanırız. Dolayısıyla okul öncesi dönem, tüm yaşam serüvenimizin temelini oluşturarak asıl benliğin kazanıldığı oldukça önemli bir dönemdir. Çocukların bu donanımlarını kalıcı kılmak, zihin yapılarını geliştirmek adına yapılması gereken şey farklı yaşam ortamları sunarak zengin bir deneyim ağı oluşturabilmektir. Duygusal ve sözel iletişimle güçlü bir bağ kurulan çocuğa, zengin bir eğitim öğretim ortamı sunmak, okul öncesi dönemi eğitim yaklaşımımızın ana felsefesini oluşturur. MER KOLEJİ ANAOKULU çocuğunuzun, güven zemininde, sevildiğini ve değer verildiğini bilerek oyunla, heyecan içinde ve özgürce kendini ve çevresini keşfetme yolculuğuna başladığı, öğrenmeyi öğrendiği yerdir.
MER KOLEJİ ANAOKULU ’nda çocukların çok yönlü gelişimlerini temel alarak fen bilimleri, matematik, teknoloji, düşünme yeteneği, sosyalleşme, yeni ürünler ortaya koyma ve performans sergileme modüllerinden oluşan bir program uygulanmaktadır. Öğrenme heyecanı ve merakı ömür boyu süren, öğrenmekten keyif alan, araştıran, sorgulayan bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz.

DEĞERLERİMİZ ve HEDEFLERİMİZ

Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini kazandırmak,
Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
Çocuklarımızın motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemek, öz bakım becerilerini kazandırmak ve ilkokula hazırlamak,
Çocuklarımızın bağımsız davranışlar geliştirmesini desteklemek, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığını sağlamak,
Çocuklarımızın hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını geliştirmek,
Çocuklarımızın sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışlarını geliştirmek,
Kendi kültürlerini tanıyıp benimseyerek ve farklı kültürlere saygı duymalarını sağlamak,
Değerlerini benimseyen, sorgulayan, araştıran, tartışabilen, yaratıcılığını ve yeteneklerini kullanabilen, kendisini rahat ifade edebilen özgür bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
Eğitim sürecimize çocuğumuzun ve ailenin etkin katılımını sağlamaktır.

GELİŞİMSEL EĞİTİM PROGRAMLARI

0-6 yaş arası dönem, çocuğun gelişim hızının en yüksek seviyede olduğu dönemdir. Bu dönemde amacımız, çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyerek mevcut potansiyellerini açığa çıkarmaktır. Öğrencilerimizin gelişim dönemi özellikleri ve ihtiyaçları esas alınarak kalıcı bir eğitime zemin oluşturmak adına OYUN TEMELLİ ÖĞRENME felsefesinden hareketle kalıcı bir eğitime zemin hazırlanmaktadır.

OYUN TEMELLİ ÖĞRENME: Çocuklar enerjilerini oyun oynayarak harcar. Okul öncesi dönemde oyun sayesinde nesneleri tanırlar. Oyun çocukların kişilik gelişimine yardımcı olur ve sosyalleşmesini sağlar. Bir işi bitirmeyi, çaba harcamayı, bunları yaparken de yaptığı işten zevk almayı öğrenirler. Okulumuzdaki park, bahçe, spor salonu çocuklarımızın oyun oynadıkları alanlardır. Oyun temelli öğrenme ile temel hareket becerilerini geliştirerek fiziksel, motor, dil, sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunmaktayız.

DENEY ATÖLYESİ: Atölyelerimizde Fen-doğa etkinlikleri, deney ve gözlem çalışmaları yaptırılır. Bu ders sayesinde çocuklarımız erken yaşta bilimsel bir bakış açısı kazanarak merak duygusunu tetikleme, bilgiyi bulma, veri toplama ve verilerden yararlanarak sonuca ulaşma, neden sonuç ilişkisi kurabilme becerisi edinmektedirler.

İNOVASYON: Yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması inovasyon sürecinin ilk ve en önemli basamağını oluşturuyor. Okul öncesi dönemdeki çocukların, hayal gücünün desteklenmesi, yaratıcı çözümler üretebilmeleri için farklı malzemeler kullanılarak ve işbirliği içerisinde ürünler ortaya koymalarını sağlıyor, ekiple çalışabilme becerisini güçlendiriyoruz.

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK :

Mer Koleji Okul Öncesinde uygulanan eğitim sistemi ile öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında ilkokula tam donanımlı geçmesi için birçok çalışma yapılmaktadır. 5 yaş öğrencilerimizle okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar sesi hissettirme çalışmalarıyla başlar, sesleri birleştirme ve okuma çalışmalarıyla devam eder.
5 yaş için özel hazırlanmış okuma-yazmaya hazırlık kitabıyla öğrencilerimiz sene sonunda ses
birleştirmeyi öğrenmiş olurlar. Bu sayede ilkokula hazırlık desteklenmiş olur.

EKOLOJİ:

Mer Koleji öğrencileri çevreye duyarlı, doğayla yaşamayı bilen, doğaya saygılı,merak eden ve sorgulayan, bütünü algılayabilen bireyler olarak yetişir.

ÇOCUK FELSEFESİ:

Çocukların düşünme becerileri kazanmalarına erken yaşlarda başlanmalıdır. Çünkü küçük yaşlardan itibaren merak ve keşfetme duygusuyla büyümeye çalışan, her şeyi soran, sorgulayan çocuklar ne yazık ki okul çağında sormaktan vazgeçen, düşünmekten vazgeçirilen ve sadece kalıplarla sınırlandırılan bireyler haline dönüştürülüyorlar. Mer Koleji olarak, çocuklarımızın keşfetme süreçlerine katkı olmak, zihinsel becerilerini geliştirmek adına her gün ilk dersin 15 dakikasında güne düşünerek başlamalarını sağlıyor, düşünme becerilerini geliştirerek ifade yeteneği kazanmalarına olanak sunuyoruz.

ROBOTİK KODLAMAYA MERHABA:

Kodlama Eğitiminin temeli Algoritmadır. Algoritma, bir problemin ya da bir sorunun çözümü için ihtiyaç duyulan tüm işlemlerin mantıksal olarak, sıralı bir şekilde ifade edilmesidir. Algoritma kavramını geliştirmek, programlama ya da yazılım geliştirmenin yanı sıra günlük hayattaki aktiviteler, matematik vb. derslerde karşılaşılan sorunları daha kolaylıkla çözme olanağı sağlar.

STEM; Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinden meydana gelmektedir. En iyi akademik sonuçların geliştirilmesinde paha biçilmez bir rol oynar. Öğrenmeye yönelik bu bütünsel yaklaşım, öğrencilere sürekli değişen bir dünyada başarıya giden yolu açmaya yardımcı olan pratik problem çözme becerileri sağlar.

STEM bu 4 disiplinin bir araya gelerek oluşturduğu, öğrencilerin teorik derslerde gördükleri konuları farklı uygulamalarla deneyimlemelerini sağlayan bir programdır. Öğrenciler hem matematik ve fen bilimlerinin günlük hayatta ne şekilde karşımıza çıktığını öğrenebilmekte, hem de erken yaşta mühendisliğe karşı ilgileri oluşmaktadır. Bu eğitimin genel müfredata uygun hale gelmesinin ülkeler için en büyük önemi bilim ve teknoloji alanında güçlü bir altyapı kurarak üreten, geliştiren, geleceğe yön veren yeni nesiller oluşturmaktır. Haftalık tema ve konularımıza göre STEAM etkinlikleri yapıyoruz.
Öğrencilerin gerçek hayatı gözlemleyip bilimsel bakış açısıyla yorumlayabilmelerini hedefliyoruz.

Programlama = Daha İyi Matematik Becerisi + Eğlence

Soyut matematiksel kavramlar birçok çocuk için zorlayıcı olabilir ve onları konudan tamamen uzaklaştırabilir. Kodlama eğitimi, çocukların bu soyut kavramları görselleştirmeleri sağlar. Kodlamadaki düşünme tarzı, mantıksal yaklaşımı, verileri analiz ve organize etmeyi, sorunları küçük ve yönetilebilir parçalara bölerek çözmeyi gerektirir. Diğer bir deyişle kodlama, matematiksel düşüncenin gerçek hayatta öğretilme yoludur.

Neden Kodlama Eğitimi?

Gençler ileride hangi mesleği seçerlerse seçsinler, artık onlardan teknolojiye hakim olmaları bekleniyor. Günümüzün dijital dünyasında kodlama; matematik ve okuma yazma ile birlikte temel bir gereksinim haline geldi.
Kodlama en iyi erken yaşlarda öğreniliyor. Kodlamayı öğrenmek, bir yabancı dil öğrenmeye benziyor.

  • Çocuklar sıralama, döngüler ve koşullar gibi kavramlarla ne kadar erken tanışırlarsa o kadar iyi özümsüyorlar.
  • Kodlama, yeniliği harekete geçirir. Çocuklarımızın teknolojik ilerlemelere öncülük edebilmeleri için temel bir yetenektir.
  • Kodlama çocuklara yaratıcılık imkanı verir. Gerçekten harika projelere imza atabilirler.
  • Kodlama özgüven sağlar. Çocukların geliştirdikleri projeleri aileleri ve arkadaşlarına tanıtmaları onlara büyük bir güç katar.
  • Kodlama diğer alanlarda başarıyı getirir.

Programlama eğitimi; matematik, okuma yazma ve fen gibi farklı alanlardaki öğrenme becerilerini destekler.

 

SATRANÇ:

Zihinsel gelişimin çok önemli bir kısmının 4-6 yaş arasında tamamlandığı göz önünde bulundurulduğunda satranç oyunun bu yaş çocuklar için çok önemli bir psiko-sosyal gelişim aracı olduğu bilinmektedir.

DRAMA:

Çağdaş eğitim yaklaşımında bireyi öğrenme sürecinde etkili kılan, yaparak ve yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayan, kendini gerçekleştirmesine ve yaratıcı, üretken bir birey olmasına, başkalarıyla olumlu, sosyal ilişkiler kurmasına kısaca tüm yönleriyle gelişmesine katkıda bulunan bir yöntem olan drama dersleriyle çocuğun doğuştan var olan yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Drama, çocuğun kendini özgürce ifade etmesinde, demokratik, hoşgörülü, bir kişilik geliştirmesinde, çevresi ile iş birliği yapabilmesinde ve kendini tanımasında oldukça etkili bir yöntemdir. Bu derslerimizde, hikaye oluşturma, rol yapma, doğaçlama gibi tekniklerle çocuklarımızın bütünsel gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA :

Öğrencilerimizi tanımaya, anlamaya ve davranışlarını geliştirmeye yönelik planlanan bütün çalışmalar, tüm öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde ve çözüm odaklı yürütülmektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin başlaması ile birlikte;

Uyum haftasında, çocuklarımızın okula ve sınıfına uyum sağlamasına destek olunur.
Özgüven Gelişimi, Sorun Çözebilme, Etkili İletişim, Davranış Eğitimi, Sosyal Becerilerini Geliştirme, Ödev ve Sorumluluk Bilinci Oluşturabilme konularında çalışmalar yapılır.
Eğitsel ve bireysel rehberlik çalışmaları yürütülür. Bireysel ve grup öğrenci görüşmeleri yapılır.
Öğrencilerin gelişimleri izlenir.
İhtiyaca yönelik sınıf rehberlik etkinlikleri yapılır.
Öğrencilerin yaşlarına ve gereksinimlerine uygun test-envanter ve ölçme araçları uygulanır. Öğrencilerin ilgi, yetenek, akademik durumları izlenir.
Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimi desteklenir. Duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.
Ailelere, öğrencilere, öğretmenlere yönelik toplantı ve seminerler düzenlenir.
Anasınıfı Rehberlik Birimi olarak öğrencilerimizi tanımaya, onları anlamaya ve davranışlarını geliştirmeye yönelik yapılan tüm çalışmalar, öğrencilerimizle bireysel veya grup görüşmeleriyle, öğrenci-öğretmen ve veli iş birliği halinde gerçekleşmektedir.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:

Türkçe dil etkinliğinde amaç çocuğun dil gelişimine yardımcı olmaktır. Çocuğun duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmesini, Türkçeyi doğru konuşabilmesini sağlamaktır. Resimli kitap okuma, öykü anlatma gibi etkinlikler yapılmaktadır. Bu sayede çocuğun kelime hazinesini gelişmektedir. Hikaye öncesi tekerleme, parmak oyunu, şiir okuma, bilmece sorma, sohbet etme, taklit oyunları gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

İNGİLİZCE:

Okul öncesi 4 yaştan itibaren uygulanan yabancı dil eğitim programı, öğrencilerimizin günlük etkinliklerin içinde yaşayarak öğrenmelerini hedefler. Zihinsel gelişim sürecinde 0-6 yaşın önemini göz önünde bulundurduğumuzda çok küçük yaşta ikinci bir dil öğrenmek çocuğun beynindeki zihinsel gelişim yolları güçlenir. Öğrencilerimiz İngilizceyi anadillerinden sonra kendilerini en rahat şekilde ifade ettikleri dil olacak şekilde öğreniyorlar. Bu öğrenim, Türk ve Yabancı İngilizce öğretmenlerimizin eşliğinde sürdürülen aktif yabancı dil eğitimiyle, öğrencilerimizin anadilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini de kavramaları için gerekli yetileri erken çocukluk döneminde kazanmalarını sağlıyor.

Okul öncesinde yabancı dil gelişimi öğrencinin bilişsel gelişimi psikomotor becerileriyle ilişkilendirilerek disiplinler arası bir programla gerçekleştirilir. Öğrenci öğretmenini yalnızca İngilizce konuşurken duyar ve oyun oynarken, hikaye dinlerken, boyama yaparken farkında olmadan dil edinimini gerçekleştirir. Tıpkı anadil sürecinde olduğu gibi. Önce dinleme ve anlama becerileri gelişir, bunu konuşma takip eder.

Öğretmenler, öğrencilerle çeşitli aktivitelerle günlük konuşmalar yapar. Basit cümleler kurmaya teşvik edilir. Bu durum onların özgüven kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Bireysel farklılıklar ve farklı öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak çok yönlü düşünmelerine fırsat verilir. Soyut kavramlar yerine, çocukların kendi yaşantılarından hareket edilerek, yabancı dil anlamlı bir bütün halinde sunulmaktadır. Öğrencilerimiz, İngilizceyi doğal ortamlarında hikâyeler, şarkılar, resimli kartlar, çeşitli nesnelerle oynanan oyunlar ve “Etkin öğrenme” aktivitelerinin yardımıyla öğrenmektedirler. Hedefimiz, öğrencilerimizin yabancı dili erken yaşta öğrenip, kendine güven duyarak o dili rahatça kullanabilmeleri, farklı dilde konuşan bir insanı anlamları ve kolayca iletişim kurabilmelerini kolaylaştırmaktır.

MÜZİK:

Okul öncesinde müzik eğitimi için en verimli dönem anaokulu çağıdır. Bu dönemde müzik dersine ritim eğitimi ile başlanmalıdır. Ritim eğitiminde öğrenci bedenini doğru kullanabilmekte ve bu sayede ruhsal gelişimine olumlu yönde katkıda bulunmaktadır. Ritim eğitimi öğrencide özgüven duygusunu geliştirir, rahatlamasını sağlar. Öğrenciler okuldaki şarkılı oyunlarda rol alırken aktif olarak yapılan çalışmanın içinde yer alıp uygulamalı çalışmalarla ritim eğitimini gerçekleştirmiş olur.

 

BEDEN EĞİTİMİ:

MER Koleji Okul öncesinde öğrencilerin en mutlu oldukları ders beden eğitimi dersleridir. Beden eğitimi dersi bu yaş çocukları için çok önemlidir. Büyük ve küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapmaktadırlar. Çocuğun toplumsal hayata uyumunda paylaşmayı ve grup halinde oyun oynamayı öğrenebileceği bu dönemde bazı alışkanlıkları beden eğitimi dersinde kazanmış olması gerekmektedir. Beden eğitimi dersi ile öğrenci kendine olan özgüvenini artırmakta, oyunda lider olma duygusunu geliştirmektedir. Beden eğitimi dersleri çocuğun ruhsal gelişine katkı sağlamaktadır. Okulumuzda buz pateni salonu, yüzme havuzu ve spor salonu sayesinde öğrencilerin beden gelişimine katkı sağlanmaktadır.

GÖRSEL SANATLAR:

MER KOLEJİ olarak öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmek için farklı tekniklerle çalışmaktayız. Çalışmalarımızda kuru boya, pastel boya, sulu boya ve kolaj baskı tekniklerini uygulamaktayız. Öğrenciler bu çalışmaları bireysel ve gruplar halinde yapmaktadırlar. Öğrencilere örnek çalışmalar gösterilmekte, sergiler gezdirilmektedir. Bu sayede fikir sahibi olmaları sağlanmaktadır. Görsel sanatlar dersi ile öğrencilerin sanatsal yönden gelişimleri amaçlanmaktadır.

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ:

Öğrenciler serbest zaman etkinliği sırasında öğretmenlerinin rehberliğinde gruplar halinde çalışmalara katılırlar. Bu çalışmalarda öğrenciler kendi istediği arkadaşlarını seçebilirler. Kendilerini rahat ve daha özgür hissettikleri zaman yaratıcı çalışmalar yapabilirler.
Sınıflarımızda kitaplık, kukla ve müzik köşeleri bulunmaktadır. Çocuklara kazandırılacak kazanımlara göre ilgi köşeleri hazırlanır. Çalışmalarda oyun hamuru, kuru ve pastel boya, kullanılır. Atık malzemelerle de çalışmalar yapılarak ilgi köşelerinde sergilenir. Yapılan çalışmalardaki amaç çocuğun özgüvenini geliştirmek, bir işi başarma mutluluğunu yaşatmaktır.

VELİ ATÖLYESİ ve PEDAGOG DESTEĞİ

Çocuklarımızın eğitim öğretim süreçlerinde okul- aile iş birliği en önemli gündemimizdir. Çocuklarımızın ilk öğretmenleri olarak anne ve babanın rolü, onların gelişimleri ve yaşam serüvenlerinde yeri doldurulamaz bir etkiye sahiptir. Biz yetişkinler anne baba oluncaya kadar yoğun bir eğitim öğretim sürecinden geçiyoruz, bir meslek sahibi olmak için yıllarca okuyoruz; ancak anne babalığı çoğu zaman alaylı olarak yapıyoruz. Dolayısıyla çocukların bu kritik sürecinde velilerimizin yanında olarak, ortak paylaşımlarla ve iletişimle işbirlikçi bir yaklaşım sergileyerek çocuklarımızın gelişiminde çok daha etkin bir rol oynayacağımıza inanıyoruz.

Mer Koleji Anaokulu ’nda ailelerimizi doğru bildikleri pek çok yanlıştan vazgeçirmek ve özellikle 0-6 yaş dönemi ile ilkokul döneminin çocuk gelişimindeki önemini anlatabilmek adına uygulamalı içeriklerle Veli Atölyeleri planlamaktayız. Öğrencinin akademik ve kişilik gelişimlerinde köklü değişiklikler yapabilmek hem çocukların hem de ailelerin düzenli ve sistemli eğitimleriyle mümkün olmaktadır.
Rehberlik Biriminin dışında okulumuza her ay düzenli periyotlarla gelen ve öğrencilerimizi gözlemleyip kriz durumlarında destek olan, müdahil olunması gereken bir süreçte öğrenci, öğretmen ve velilerimizi yönlendirmek suretiyle pek çok önemli paylaşımlarda bulunan Pedagogumuz, bu kritik dönemde çocuk eğitimindeki en büyük gücümüzdür. Veli Atölyelerinde de başrolde olarak profesyonel bir hizmet sunmaktadır.

 

OKULDA BİR GÜN NASIL GEÇİYOR?

MER Koleji Okul öncesinde servisle gelen öğrenciler sabah saat 08.00-08.10 aralığında servise bindirilirler. Servise her koltukta bir öğrenci olacak şekilde binerler.Serviste görevli bulunan servis hostesi tüm öğrencilere emniyet kemerini taktırarak okula güvenli bir şekilde gelirler. Servis hostesi öğrencileri sınıfa kadar getirir. Sınıfta öğrencileri sınıf öğretmenleri karşılar. Anne babasıyla gelen öğrencilerde saat 08.30 gibi okulda olurlar. Anasınıfına gelen öğrencilerimiz  giyinme dolaplarına eşyalarını bırakırlar, sınıf ayakkabılarını giyerler. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde saat 08.40’da sabah kahvaltısı için yemekhanede kendilerine ayrılan bölüme gelerek otururlar. Masanın üzerinde hazır olan kahvaltılarını yaparlar. Kahvaltıdan sonra sınıflarına gelirler. Saat 09:00’da eğitim etkinlikleri başlar. 50 dakikalık 4 ders etkinlik yaparlar.

Öğrencilerimiz saat 12:25’de öğretmenleri eşliğinde öğle yemeğini yemek için yemekhanede kendilerine ayrılmış bölüme gelerek servisleri açılmış masalarda öğle yemeğini yerler. Öğle yemeği yendikten sonra saat 12.50’de 50 dakikalık 4 ders ikinci eğitim etkinlikleri başlar.

Öğrencilerimiz saat 15.30’da günün ikinci kahvaltısı olan ikindi kahvaltısı için öğretmenleriyle beraber yemekhanede kendilerine ayrılmış bölüme gelerek kahvaltılarını yaparlar. Aylık yemek listesinde belirtilen kahvaltı öğrencilerin günlük kalori ve enerji ihtiyaçlarına göre hazırlanır. Kahvaltıdan sonra öğrenciler tekrar sınıflarına gelirler. Kazanımları yüksek keyifli bir günün sonunda saat 16.25’de son zilimiz çalar. İsteyen veli öğrencisini alabilir. Çalışan anne babalara destek olmak amacı ile her gün 16.35-17.15 arasında sınıf öğretmeni gözetiminde etüt uygulaması yapılmaktadır.

 

YEMEK KÜLTÜRÜMÜZ

Okulumuzda yemekler okulumuz yemekhanesinde yapılır. Aylık yemek listeleri komisyonumuz tarafından hazırlanır, beslenme ve sağlık koşullarına, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak diyetisyen tarafından kontrol edilir. Aylık yemek listesi okulumuzun web sayfasında yayınlanır. Öğrenci ve velilerden yemeklerden memnun olup olmadıkları ile ilgili geri dönüşler alınır. Görüş ve önerileri doğrultusunda düzenlemeler yapılır.
Okul kantinimizde sağlıksız beslenmeye neden olabilecek ve sağlığa zararlı ürünler satılmaz. Yemekhane ve kantinde çalışanların tümü periyodik sağlık kontrolünden geçer. Yemekhane ve kantinimizde okulumuz kantin denetleme komisyonu tarafından düzenli denetimi yapılır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Okulumuzda acil durumlar için sağlık odası bulunmaktadır. Sağlık odası ilk müdahaleye uygun hazırlanmıştır. Okul hemşiresi sürekli sağlık odasında bulunur, her acil durumda öğrenci velisi ile irtibata geçilir Öğrencimiz okula kayıt olurken herhangi bir sağlık sorunu varsa okul hemşiresine bildirilir. Bu öğrenciler yıl boyu okul hemşiresi tarafından takip edilir. Günlük sağlık odasına gelen öğrencimizin kaydı tutulur.

ULAŞIM HİZMETLERİ

Okulumuzun servis hizmeti Afratur(güncel bilgi) tarafından yürütülmektedir. Servis hizmeti almak isteyen velilerimiz öğrencisinin kaydını yaptırır.