MER KOLEJİ ANADOLU LİSESİ

EĞİTİM FELSEFESİ ANA BİLEŞENLERİ

Ülke gençliğine örnek olabilecek nitelikte, laik, demokratik, Atatürkçü düşünce ve felsefeyi paylaşan, doğaya ve kültürel değerlere sahip çıkan, teknolojiyi kullanmanın yanı sıra bilgi üretebilen, ilgi ve yetenekleri ile önemsenen nesilleri hayata hazırlamak ve sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek her zaman tercih edilen bir kuruluş olmak kalite politikamızdır. Bilim ve teknolojinin ışığında vatanını, milletini, bayrağını seven, yerel değerlerine sahip çıkarak evrensel değerleri özümseyen, hem kendi dilinde hem de yabancı dilde kendini rahatlıkla ifade edebilen, uluslararası vizyona sahip bir dünya vatandaşı yetiştirmek eğitim kalitemizin ana eksenini oluşturmaktadır.

Eğitim ve öğretim sistemimizi kurgularken her kademede olduğu gibi lisede de öğrencilerimizin içinde bulundukları gelişim dönemi özelliklerini göz önünde bulundurmaktayız. MER-LEAD Eğitim modeli ve M’PRO modülüyle yaparak yaşayarak öğrenme anlayışını sistemleştirip başarıyı eğitim hayattır cümlesiyle tanımlıyoruz ve öğrencilerimizi hem akademik anlamda hem sosyal anlamda donatıp hayata hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Lise biriminde bir bireyin sahip olması gereken kritik dönem özelliği yaratıcılık, liderlik ve özgüven duygularının geliştirilmesidir. İşte MER KOLEJİ ANADOLU LİSESİ olarak bu eksenden hareketle 4 yıllık eğitim kurgumuzun ilk iki yılında hem akademik hem sosyal gelişim süreçlerine odaklanıyor, MER-LEAD Eğitim Modeli sayesinde öğrencilerimizin kendilerini keşfetme süreçlerinde aktif rol alarak onları emin adımlarla geleceğe taşıyoruz. 9.ve 10.sınıfta Öğrenci Konseyi çalışmaları, etkinlikler, eğitim programları, sosyal sorumluluk çalışmaları, kariyer planlama, meslekleri tanıma, M’PRO modülüyle ulusal ve uluslararası projelere katılım ile temel kazanım ve sosyal kazanım hedefleri doğrultusunda eğitim alan öğrencilerimizin, 11 ve 12.sınıfta 6 gün olarak planlanan YKS dersleri, her hafta uygulanan deneme sınavları ve bire bir/küçük grup eksik kazanım çalışmalarıyla yoğun bir üniversite hazırlık programıyla lise hayatlarının son 2 yılını tamamlamış oluruz. Öğrencilerimizin akademik yeterliliklerini, kendini düzenleme kabiliyetlerini arttırarak, bilgiyi yaşamları için anlamlı olacak şekilde edinme, analiz etme ve kullanma yetenekleri hakkındaki inançlarını destekler, onları hayata hazırlarız.

Aynı zamanda, öğretmenlerimiz ders programını ve içeriğini öğrencilerimizin ihtiyaçlarına, yeteneklerine, ilgilerine ve öğrenme stillerine göre şekillendirmeleri gerektiği düşüncesi ile hareket etmektedirler.

Öğrencilerimizi, aktif olacak şekilde birlikte çalışarak keşfetme sürecine dahil ederler ve böylece öğrencilerimizin öğrenme sorumluluğu artarak öğrenme deneyimlerini şekillendirme yeteneği kazandırma çalışmaları yaparız.

 

MER-LEAD EĞİTİM PROGRAMI

MER-LEAD, Mer Koleji Liderlik Eğitimi Programıdır ve bize özgüdür. MER-LEAD Eğitim Programı kapsamında öğrencilerimiz, 9-10 ve 11.sınıfta olmak üzere Temel İşletme, Yönetim ve Organizasyon Becerileri, Girişimcilik ve İnovasyon, Kariyer Eğitimi dersleri görmekte, bu sayede akademik çalışmaların yanında İşletme dünyasına da hakim olmaktadırlar. Bu da onların akranları arasında ön plana çıkmalarını sağlamaktadır. En büyük hedefimiz, öğrencilerimizi sadece meslek sahibi yapmak değil, mesleğin lideri konumuna getirebilmektir. Örneğin ileride doktor olduğunda, hem doktorluk mesleğini icra etsin hem de işletme yönetimi, iletişim ve organizasyon becerisi, liderlik yeteneği sayesinde de başhekim olmak koşuluyla hastanenin işletme bölümünü de yönetebilsin isteriz. Avukat olacaksa kendi şirketini kursun isteriz. Bu kurgu içerisinde aldıkları yoğun yabancı dil eğitimi ile katıldıkları projeler sayesinde de uluslararası vizyonu olan öğrencilerimizle dünya arenasında kendisinin var olduğunu hisseden bireyler yetiştirmek nihai hedefimizdir.

Temel İşletme, Yönetim ve Organizasyon Becerileri, Girişimcilik ve İnovasyon, Kariyer Eğitimi derslerinde edinilen bilgiler Öğrenci Konseyleri’nde birebir uygulanarak pekiştirilir.

MER-LEAD Eğitim Modeli ile yetişen öğrencilerimiz gelecekte yapmak istediği mesleği m-STAJ ve mesleki rehberlik çalışmaları ile lise çağında yakından tanıma fırsatı bulurlar. 10.sınfın sonunda 11.sınıf için yapacakları sayısal, eşit ağırlık ve dil bölümü tercihlerini, 9. ve 10.sınıfta yaptıkları bu yoğun mesleki tercih programları sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda bilinçli olarak yaparlar.

MER-LEAD Seminerleri, öğrencilerimize gerek kariyer planlamalarında gerek kişisel gelişimlerinde yön verecek rol modelleri dinlemelerine olanak sağlar.

 

M’STAJ

Öğrencilerimizin sevdikleri işi icra etmelerine teşvik etmek adına Lise dönemlerinde Mesleki Rehberlik Çalışması yapıyor; 11.sınıfta sayısal, eşit ağırlık, dil bölümlerinin tercihleri yapılmadan önce 9. ve 10. Sınıfta öğrencilerimizin hem kendini tanımalarına, keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmalarına hizmet etmek hem de ilerde yapmayı düşündükleri mesleklerle ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak adına öğrencilerimize sömestr veya yaz tatilinde staj imkanı sağlıyoruz. Bu staj sonrasında öğrencilerimiz, düşündükleri mesleğin kendileri için uygun olup olmadığına bizzat yaşayarak karar veriyor. Örneğin avukat olmak isteyen biri, bu stajın ardından ya bu mesleğin kendisine uygun olmadığına karar vererek vazgeçiyor, dolayısıyla boşuna zaman kaybını önlemiş oluyoruz, ya da “tam bana göre” diyerek hedefine dört elle sarılmasının yolunu açmış oluyoruz.

 

ÖĞRENCİ KONSEYLERİ
 • MER-LEAD Eğitim Modeli İş Dünyası, Girişimcilik ve İnovasyon, Kariyer eğitimi gibi işletme derslerinde edindikleri bilgileri Öğrenci Konseyleri’nde yaparak/yaşayarak pekiştirirler.
 • Öğrenci Konseylerinde öğrenciler, okulun karar alma sürecinde aktif rol oynar, gerçekleştirdikleri projelerin tanıtım, organizasyon ve finans çalışmalarını yürütürler.
 • Öğrenci Konseyleri, oluşturdukları komisyonlar ile tüm öğrencileri sürece dahil ederek kendi projelerini yönetme imkanı bulur, sosyal sorumluluk bilinci kazanırlar.
 • Öğrencilerimizin aldıkları görev ve sorumluluk bilinci, öğrencilere özgüven ve kendini doğru ifade edebilme yetisi kazandırır.

 

M’PRO EĞİTİM MODÜLÜ

Eğitimi yalnızca bilginin aktarıldığı süreç olarak görmeyen MER Koleji, 21.yüzyıl becerileri doğrultusunda, bireyin gerçek ve tam anlamıyla sahip olması gereken bütünsel eğitim ihtiyaçlarını karşılayan M’PRO Eğitim Modülü ile merak eden, araştıran, sorgulayan öğrenciler yetiştirerek öğrencilerine bilimsel süreç becerileri kazandırıyor, onların olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmesine olanak sağlıyor. MER Koleji M’PRO modülü ile öğrencilerimiz, doğayı ve olayları bilimsel açıdan değerlendirme yeteneği kazanırken akademik başarıda zirvedeki yerini alıyor.

9.ve 10.sınıfta tüm öğrencilerin ulusal ve uluslararası bir proje üretmelerini hedeflediğimiz M’PRO Eğitim Modülü ile amacımız;

 • Bilimsel süreç becerileri kazandırmak
 • Bilimsel araştırma basamaklarını bilmek uygulamak
 • Bir araştırma konusu seçmek, bir fikri, merak ettiği/gözlemlediği bir konuyu, seçmek
 • Araştırma yapmak, literatür taramak, o güne kadar çalışan araştırmalar ve elde edilen sonuçları okumak ve özetlemek
 • Yöntemi belirlemek (deney, ölçek, anket, görüşme )
 • Yöntemi uygulamak
 • Uygulama sonrası elde edilen verileri, bulguları yazmak, tablolaştırmak
 • Bulguları yorumlamak ve bir sonuca varmak
 • Öğrendiklerini sorgulayan, yaratıcılığını kullanan, problem çözen, bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek
 • Üniversitedeki akademik hayata hazırlanmak
 • Kariyer gelişimine katkı sağlamak
 • Başarı ve üretim duygusuna katkı sağlayarak öğrenme motivasyonunu desteklemek

Öğrencilerimizin 1.dönem araştırma inceleme yaparak fikir aşamasını tamamladıkları, 2.dönem ise ürün, tasarıma dönüştürerek sonuçlandırdıkları tüm projelerin yıl sonunda sergilendiği ve okul içinde de yarışmaya tabi tutularak ödüllendirilmesine imkan tanıyan M’PAY yani MER KOLEJİ PROJE ARAŞTIRMA YARIŞMASI; özgüven, iletişim, organize etme, ürün tasarımı, fikir paylaşımı vb. tüm kazanımlarıyla, bir yıl boyunca süren proje çalışmalarının nihai aşaması, vitrini ve zenginliğidir.

ROBOTİK KODLAMA

Kodlama robotik programları, öğrencilerin tasarım odaklı ve sistematik düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, eleştirel düşünmenin yanı sıra problemleri öngörerek çözümler üretebilme becerilerini ciddi anlamda destekler. Kodlamanın esasını oluşturan algoritmik düşünme becerisi, yaşamın her alanında bireyin en önemli ihtiyaçlarından ve yetilerinden biridir.

Kodlama, STEM, Elektronik Tasarım Dersleri’nin ana amacı; öğrencilerimizin her birinin bilişim alanında bilgi sahibi olmasını sağlayarak, bu alana özel ilgisi olan öğrencileri de keşfetmek suretiyle, kodlama yöntemi sayesinde edinilmesi beklenen problem çözme, sistematik düşünme becerilerinin kazanılmasını, bu yetkinlikleri yaşamlarına yansıtmalarını, üretken ve girişimci bireyler olarak yetişmelerini, teknoloji bazlı ürün ve hizmetleri üretebilmelerini ve projelendirebilmelerini sağlamaktır.

 

MER KOLEJİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

 Mer Koleji olarak gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızda öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin potansiyellerini kullanarak ‘Kendini gerçekleştirmelerinde’ onlara destek olmaktır.

İnsancıl bakış açısını ilke edinerek öğrencilerimizi bu doğrultuda yetiştirmeye özen gösterip önleyici ve gelişimsel rehberliği öncelikli tutmaktayız. Birimimizde öğrencilerimize Eğitsel, Kişisel-Sosyal ve Mesleki Rehberlik hizmeti vermekteyiz.

 

REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ

 • Oryantasyon,
 • Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri Sunumları,
 • Hijyen Eğitimi,
 • Müzakere ve Akran Buluculuğu Eğitimi,
 • Verimli çalışma ve ders becerileri sunumu,
 • Alan seçimi çalışmaları,
 • Değerler Eğitimi,
 • Öfke Kontrolü Eğitimi,
 • Sınav sistemini tanıtım sunumları,
 • Akademik destek çalışmaları planlama,
 • Bilinçli Teknoloji kullanımı,
 • Zaman yönetimi sunumları,
 • Eğitimci/yazar seminerleri,
 • Kariyer Günleri Meslek Tanıtımları,
 • Üniversite Tanıtım Etkinlikleri,
 • Sınav Kaygısı Envanteri,
 • Sınav Kaygısı Grup Çalışmaları,
 • Kamp Dönemi Rehberlik Çalışmaları,
 • Tercih Dönemi Rehberliği

Kişisel-Sosyal Rehberlik
 • Olumlu Benlik algısı geliştirme, Okula ve çevreye uyum, Sosyal Beceri Eğitimi,
 • Çatışma ve problem çözme becerileri kazandırma, Empati yeteneği kazandırma,
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etme dili geliştirme, Öz düzenleme yeteneği geliştirme,
 • Stresle baş etme becerileri kazandırma Eğitsel Rehberlik
 • Bireyselleştirilmiş çalışma programları hazırlama,
 • Akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerileri geliştirme, Potansiyelini ortaya çıkararak en üst hedefine ulaşmasında destek olma, Verimli çalışma ve ders becerileri kazandırma,
 • Zamanı iyi kullanabilme becerileri kazandırma, Sınav stratejileri oluşturabilme,
 • Öğrenmeye ve çalışmaya yönelik olumlu tutum geliştirme, Sınav kaygısı ile baş edebilme becerileri kazandırma

Mesleki Rehberlik
 • Yetenek, ilgi ve yöntemleri hakkında farkındalık geliştirme,
 • Kariyer planlamada kendisi için gerekli olan bilgi birikimini sağlamasında destek olma, Meslek seçiminde karar verebilme gücünü geliştirme,
 • Meslekleri tanımasını sağlama

 

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

 Okullarımızda yer alan Eğitim Danışmanlığı Sistemi kapsamında her bir öğrencimizin hem akademik hem de psikolojik ve sosyal gelişimi titizlikle takip ediliyor, velilerimize eğitim danışmanlarımız aracılığıyla sürekli ve detaylı bir bilgi akışı sağlanıyor, birlikte kararlar alınıp çözümler üretilerek öğrencilerimizin gelişimleri destekleniyor. Bu yoğun akademik süreçlerin ardından özgüveni yüksek ve ayakları yere sağlam basan birer birey olarak mezun olan öğrencilerimiz, ülkemizin ve dünyanın saygın üniversitelerindeki yerlerini alıyor.

 

AKADEMİK VE BECERİ TEMELLİ YABANCI DİL PROGRAMI

MER Koleji öğrencileri, erken yaşlarda başlayan dil eğitimi sayesinde iletişim odaklı deneyimlerle yabancı dilde kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. Uygulama odaklı eğitim anlayışı benimsenerek hazırlanmış uluslararası standartlardaki akademik müfredat ile dil eğitimi alan öğrencilerimiz, dünya vatandaşı özelliklerine sahip, uluslararası platformlarda kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişiyorlar.

MER Koleji Anadolu Lisesi’nde, birinci yabancı dil İngilizce, ikinci yabancı dil ise İspanyolca’dır.

Okullarımızda yabancı dil eğitiminde temel amaç, yabancı dil seviyesini Avrupa Dil Birliği seviyesinde tutmak, dersleri dijital materyallerle desteklemek, Cambridge Sınavlarında elde edilen başarıları devam ettirmek, uluslararası projelere katılmaktır. Bu süreçte her bireyin farklı öğrenme yetisini ve geçmişini göz önünde bulunduruyor, bu anlamda herkesin beceri ve bilgisine göre farklı dil seviye grupları içerisinde eğitim vererek nitelikli eğitim yaşantıları sunuyoruz.

 

11 ve 12.SINIF

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK PROGRAMI

MER Koleji Anadolu Lisesi’nin 4 yıllık akademik programında 9. ve 10.sınıfta üniversite sınavının birinci basamağı olan TYT’nin temelini alan öğrencilerimiz, 11.sınıftan itibaren kendi alan derslerine ait yoğun bir akademik program ile üniversite sınavına hazırlanır. 11 ve 12.sınıfta okul 6 gündür. Cumartesi günü de TYT-AYT dersleriyle üniversite hazırlık derslerine devam eder, sömestr tatilinde ve yaz döneminde uyguladığımız YAZ ve KIŞ kamplarıyla da eksiksiz bir üniversite hazırlık programıyla onları geleceğe hazırlarız.

TYT HAZIRLIK: TYT hazırlığı 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimize uyguladığımız bir hazırlık sürecidir. Okullar açılmadan yaklaşık bir ay önce başladığımız bu süreçte 9. ve 10. sınıftaki eksik kazanımlarını tekrar ederek öğrencilerimizi üniversite sınavının ilk aşama sınavına hazır hale getirmeyi amaçlarız.

AYT HAZIRLIK: AYT hazırlığı ise 11. ve 12. Sınıf derslerinden oluşmakta olup öğrencilerimiz tamamen ve sadece üniversite hazırlık sürecinde kendilerine ait alan derslerini görmek suretiyle yoğun bir akademik sürece dahil ederek onları en donanımlı hale getirmeyi amaçlarız.

 

EKSİK KAZANIM PROGRAMI

Zengin ders saatlerine ek olarak her hafta yapılan deneme sınavlarından sonra, öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda birebir veya küçük gruplar halinde yaptığımız eksik kazanım çalışmaları ile de öğrencilerimizi destekleriz. Haftalık konu kazanım testlerimizle ve her hafta yapılan deneme sınavı sonuçlarına göre detaylı analizler yaparak öğrencilerimizin konu eksiği olmadan ilerlemesini sağlamaktayız.

Eğitim Danışmanlarımız ve Rehber Öğretmenlerimiz ile YKS hazırlık süreçlerinin her anında öğrencilerimizin yanındayız. Deneme sınavı sonuçlarının analizi detaylı şekilde incelenerek öğrenci ve velilerimiz ile paylaşılır, eksikleri varsa birebir veya küçük grup çalışmalarıyla telafi yoluna gideriz.

YKS Sınavı sonrası ise uzman rehberlik servisimizce tercih işlemleri ile öğrencilerimizi ilgi ve ihtiyaçlarına göre en doğru üniversiteye yerleştirmekteyiz.

 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Öğrencide güven ve sorumluluk duygusu oluşturmak, ilgi alanlarını keşfetmesini sağlamak ve ona uygun beceriler kazandırmak amacıyla bilimsel, sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapıldığı KULÜP ÇALIŞMALARI, Mer Koleji’nin en önemli parçalarından biridir.

 

 • Basketbol Kulübü
 • Münazara Kulübü
 • Voleybol Kulübü
 • Deney Kulübü
 • Futbol Kulübü
 • Tenis Kulübü
 • Masa Tenisi Kulübü
 • Gitar Kulübü
 • İngilizce Drama Kulübü
 • Tiyatro Kulübü
 • Liderlik ve Girişimcilik Kulübü
 • MUN Kulübü
 • STEM (Kodlama Robotik) Kulübü
 • Matematik Kulübü